sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 9. februarja 2021


POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ
 

VARSTVO POSEBEJ OGROŽENIH ZAPOSLENIH V ČASU EPIDEMIJE
 
Ob ponovnem odpiranju šol in razširitvi delovanja vrtcev vas, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, opozarjamo na posebno skrb, ki mora biti ob tem namenjena zdravju in varstvu pri delu najbolj ranljivih kategorij delavk in delavcev. Delodajalci so dolžni preveriti vse ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu zaposlenih, še zlasti za tiste, katerih zdravstveno stanje je stroka opredelila kot rizično (posebej ogroženi delavci)! V zvezi s tem smo v SVIZ že maja lani podali podrobnejše obvestilo, v katerem smo navedli pravne podlage o obveznostih delodajalca (povezava), in objavili odgovor ministrstva za delo (povezava). Tudi ob tokratnem vračanju na delo v vrtce in šole zaznavamo, da nekateri delodajalci ne izvajajo vseh potrebnih postopkov, povezanih z varstvom in zdravjem pri delu.
 
Dodatno pozornost pri skrbi za varnost in zdravje pri delu je treba nameniti nekaterim skupinam zaposlenih (nosečim delavkam in starejšim zaposlenim ter zaposlenim z zmanjšano delovno zmožnostjo), v času trenutne epidemije pa zlasti posebej ogroženim delavkam in delavcem (povezava na ugotovitve razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa).

Ko gre za posebej ogrožene delavce, je delodajalec dolžan zagotavljati dodatne ukrepe za njihovo varstvo in zdravje pri opravljanju dela v zavodu. Prav tako je dolžan rizičnega delavca napotiti na zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela.[1] Slednji bi moral po individualni presoji zdravstvenega stanja delavca ter ob upoštevanju narave dela delavca oceniti, ali so ukrepi delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za konkretnega delavca zadostni. V nasprotnem primeru mora priporočiti sprejetje dodatnih ukrepov, da bo delavec kljub svoji ogroženosti delo lahko opravljal varno, ali pa oceniti, da je treba delavca z dela umakniti. Ena od možnosti je tudi delo na domu (upoštevaje naravo dela).

Menimo, da bi morali delodajalci glede na jasna opozorila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in ministrstev čim prej oziroma še pred nadaljnjim odprtjem vrtcev in šol delavce pozvati, naj jim sporočijo, ali glede na svoje zdravstveno stanje spadajo v eno izmed opredeljenih rizičnih skupin, in jim čim prej omogočiti zdravstveni pregled pri medicini dela. Stroške pregleda pri medicini dela pa v skladu s predpisi brez dvoma nosi delodajalec.

Četudi je delodajalec zapisano že izvedel maja 2020, ocenjujemo, da je treba ta postopek oziroma preglede ponoviti, saj je namreč od takrat minilo precej časa, trenutno stanje epidemije pa je drugačno. Prav tako se je lahko pomembno spremenilo tudi zdravstveno stanje delavcev. Pregledati bo treba tudi že sprejete dodatne ukrepe za zaščito posebej ogroženih delavcev, ki so bili sprejeti v prvem valu, ter jih prilagoditi novi epidemiološki situaciji in zdajšnjim ukrepom, kot jih priporoča NIJZ ob ponovnem odpiranju šol in razširitvi dela vrtcev.

Če delodajalec zgoraj navedenega morda ne bi izvedel, predlagamo, da delavec s tem, da je rizičen (ni pa dolžan navajati zdravstvenega stanja), čim prej seznani delodajalca in zaupnika za varstvo in zdravje pri delu. Če se delodajalec ne bi ustrezno odzval, lahko zaposleni o tem obvesti tudi sindikalnega zaupnika in ga prosi, naj posreduje pri delodajalcu.

Naj spomnimo, da je ravnatelje o rizičnih delavcih obveščalo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) s svojo okrožnico 29. 5. 2020 (povezava). Vsebina II. točke iz okrožnice je še vedno aktualna, saj imamo ponovno stanje razglašene epidemije, dodatno pa je epidemiološka slika še veliko slabša kot v prvem valu. Za delavca sta iz okrožnice pomembna predvsem naslednja poudarka:
  • stroške pregleda pri medicini dela nosi delodajalec,
  • delavec, ki bo umaknjen iz delovnega procesa, hkrati pa zanj ni mogoče organizirati dela od doma, bo napoten na čakanje na delo doma s pravico do 100-odstotnega nadomestila njegove plače.


Če bi delodajalec kljub navedenemu zaposlenega silil opravljati delo v rizičnih razmerah, članicam in članom svetujemo, naj se za dodatna pojasnila in pomoč čim prej obrnejo na sindikalnega zaupnika oziroma sindikalnega pravnika. V skrajnem primeru, če delodajalci ne bi ravnali ustrezno in bi rizične skupine delavcev ogrožali oziroma prepuščali samim sebi, bo treba to predvidoma prijaviti Inšpektoratu RS za delo (IRSD).


S spoštovanjem,
 
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
 
[1] Delodajalec pa je tudi tisti, ki mora zagotoviti, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine dela (33. člen) in v tem okviru tudi zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu (36. člen), delavec pa pravico do zdravstvenih pregledov (na te se mora delavec odzvati in jih opraviti), ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu, s katerimi se delavci srečujejo pri delu (54. člen).
 

 
 
GO SVIZ Slovenije: Oražnova 3, p. p. 196, Slovenia, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 24 40 900, faks: +386 1 24 40 920

Sporočilo je bilo poslano na [EMAIL].

Če v prihodnje ne želite prejemati sporočil Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
se lahko odjavite s seznama.